فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

توضیح تصویر
تماس با ما

ساعت و تاريخ

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:   جواد محولاتی

عضو هیات علمی پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان ساختار محیط دی

Javad.Mahvelati@semnan.ac.ir  



سردبیر: دکتر سید علیرضا آشفته

عضو هیات علمی پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان زمین سازه صدرا




دکنر محمد مقیمان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد





دکتر رویا سادات آشفته عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنت




دکتر سید محمد حسین سید کاشی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند




دکتر سامان رشیدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان


دکتر مریم عباسی عضو هیات دانشگاه علم و صنعت




دکتر محمد اردویی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی




دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری




دکتر مریم محرم پورعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین